2228472
u5ebskkjdkoi/sonCqnBEtpwwpGN8vyvKiY25SMsuGGGQSoZtqDpGy6O8x5gXKz|
Ban liên lạc cựu học sinh Vinh 2
Tâm sự về Trường
0

Ban liên lạc cựu học sinh Vinh 2

         SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

                      TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP                                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc   

             Số:      QĐ-HHT                                                                                                   

                                                                   Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh Trường THPT Hà Huy Tập

 tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Trường THPT Hà Huy Tập;

          - Căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm Thành lập trường; 

          - Căn cứ vào đề xuất của các thế hệ Cựu học sinh.

                                               QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh Trường THPT Hà Huy Tập tại 3 miền Bắc – Trung – Nam gồm các ông, bà có tên sau:

          - Ban liên lạc Cựu học sinh tại miền Bắc:

          1. Ông: Phạm Xuân Khánh       - Học sinh khóa 1981-1984   - Trưởng ban

          2. Bà: Phan Tuệ Minh               - Học sinh khóa 1996 – 1999  - Ban viên.

          3. Ông: Thái Anh Tuấn             - Học sinh khóa 1993 - 1996   - Ban viên.

          4. Ông: Mai Nguyên Đông        - Học sinh khóa 1986 - 1989  - Ban viên.

          5. Ông: Lê An Thái                    - Học sinh khóa 1989 - 1992  - Ban viên.

          6. Ông: Nguyễn Thành Long     - Học sinh khóa  1989 - 1992 - Ban viên.

          7. Bà: Trần Thị Dung                 - Học sinh khóa 1996 - 1999  - Ban viên.

          8. Ông:Nguyễn Tiến Dũng         - Học sinh khóa 1993 - 1996  - Ban viên.

          9. Bà:            Ngọc Hà                – Học sinh khóa  2006 - 2009- Ban viên.

          10. Bà Nguyễn Kim Oanh          - Học sinh khóa1989 - 1992   - Ban viên.

          - Ban liên lạc Cựu học sinh tại miền Trung:

          1. Ông: Lý Ngọc Hùng             - Học sinh khóa 1976  – 1979    - Trưởng ban

          2. Ông: Trần Anh Sơn              - Học sinh khóa 1978 – 1981     - Ban viên.

          3. Ông: Nguyễn Hữu Lâm        - Học sinh khóa 1996 - 1999      - Ban viên.

          4. Ông: Nguyễn Chiến Thắng   - Học sinh khóa 1978 - 1981      - Ban viên.

          5. Ông: Nguyễn Quang Tuấn    - Học sinh khóa 1977 - 1980      - Ban viên.

          6. Ông: Nguyễn Viết Khánh     - Học sinh khóa  1991 - 1994     - Ban viên.

          7. Bà: Phan Thu Hương            - Học sinh khóa 1991 - 1994      - Ban viên.

          8. Ông: Nguyễn Anh Việt        - Học sinh khóa  1989 -1991       - Ban viên.

          9. Bà: Lê Thị Kim Liên            - Học sinh khóa 1985 - 1988        - Ban viên.

          10. Bà: Trần Kim Oanh            - Học sinh khóa 1989 - 1992        - Ban viên.

          - Ban liên lạc Cựu học sinh tại miền Nam:

          1. Ông: Nguyễn Bá Hoàng    - Học sinh khóa 1977  – 1980   - Trưởng ban

          2. Ông: Trần Văn Hưng             - Học sinh khóa 1977 – 1980     - Ban viên.

          3. Ông: Nguyễn Tiến Dũng        - Học sinh khóa 1986 - 1989     - Ban viên.

          4. Ông: Bùi Đình Hiếu               - Học sinh khóa 1992 - 1995     - Ban viên.

          5. Ông: Nguyễn Thành Vinh      - Học sinh khóa 1986 - 1989     - Ban viên.

          6. Bà: Nguyễn Thanh Tâm         - Học sinh khóa  1985 - 1988    - Ban viên.

          7. Bà: Mai Thanh Tú                  - Học sinh khóa 1986 - 1989     - Ban viên.

          8. Ông: Nguyễn Văn Quế           - Học sinh khóa 1977 - 1980     - Ban viên.

          9. Bà: Bùi Thị Hằng                    - Học sinh khóa 1996 - 1999    - Ban viên.

          Điều 2Ban liên lạc có nhiệm vụ kết nối cựu học sinh qua các thế hệ, cung cấp trao đổi với nhau các thông tin về Nhà trường, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hướng về Thầy, Cô, về mái trường thân yêu để thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”.

           Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức trong nhà trường cùng các Ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

 

Nơi nhận:                                                                               TM. BAN GIÁM HIỆU

- Như điều 1                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Lưu Vp                                                                 

                                                                    

                                                                   Hoàng Minh Lương